dsds
Programma 1
75
Binnen

 • Wassen
 • Drogen
 • Ramen buiten
 • Banden glans
Programma 6
195
Binnen & buiten

 • Wassen
 • Dashboard afnemen
 • Stofzuigen
 • Binnen deuren
 • Drogen
 • Wax extra glans
 • Banden glans
Programma 2
75
Binnen

 • Binnen stofzuigen
 • Binnen deuren
 • Ramen binnen
 • Dashboard afnemen
Programma 7
195
Binnen & buiten

 • Wassen
 • Dashboard afnemen
 • Stofzuigen
 • Binnen deuren
 • Drogen
 • Wax extra glans
 • Ramen binnen
 • Stoom binnen
Programma 3
135
Binnen & buiten

 • Wassen
 • Binnen stofzuigen
 • Ramen
 • Dashboard afnemen
 • Drogen
 • Banden glans
Programma 8
210
Binnen & buiten

 • Wassen
 • Stofzuigen
 • Binnen deuren
 • Drogen
 • Dashboard afnemen
 • Snelle poets
 • Ramen
 • Banden glans
Programma 4
135
Binnen & buiten

 • Wassen
 • Drogen
 • Ramen buiten
 • Wax extra glans
 • Binnen deuren
 • Banden glans
Programma 9
225
Binnen & buiten

 • Wassen
 • Stofzuigen
 • Binnen deuren
 • Drogen
 • Ramen
 • Dashboard afnemen
 • Wax extra glans
 • Stoom
Programma 5
135
Binnen & buiten

 • Dashboard afnemen
 • Binnen stofzuigen
 • Binnen deuren
 • Stoom binnen
 • Ramen binnen

Algemene voorwaarden
E-mail: info@miamicarwash.nl
Website: miamicarwash.nl

Miami Carwash Mobiele App Privacybeleid

Ons Privacybeleid

Bij Miami Carwash hechten we veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid legt uit hoe de informatie die we verzamelen tijdens het gebruik van onze mobiele app wordt gebruikt en beschermd.

1. Verzamelde Informatie

Tijdens het gebruik van onze mobiele app kunnen we bepaalde persoonlijke informatie van u verzamelen. Deze informatie kan het volgende bevatten:

 • Naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Gebruikersnaam en wachtwoord voor accountbeheer
 • Gebruiksinformatie en voorkeuren van de app
 • Apparaatinformatie (apparaat type, besturingssysteem, unieke apparaat ID’s)
 • Kentekeninformatie van voertuigen

2. Gebruik van Informatie

We kunnen de verzamelde informatie gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Onze diensten leveren en verbeteren
 • Uw app-ervaring personaliseren
 • Klantenservice en ondersteuning bieden
 • Veiligheid waarborgen en fraude voorkomen
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen

3. Creditcardgegevens

Miami Carwash verzamelt of bewaart uw creditcardgegevens niet. Betalingen worden verwerkt via de veilige derde partij betaaldienst Mollie.

4. Delen van Informatie

We delen, verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet aan derden. We kunnen uw gegevens echter delen in de volgende gevallen:

 • Voldoen aan wettelijke verzoeken en voorschriften
 • Samenwerken met dienstverleners (bijvoorbeeld betalingsverwerkers)
 • Onze bedrijfsactiviteiten beschermen en uitvoeren

5. Gegevensbeveiliging

We nemen redelijke maatregelen om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Houd er echter rekening mee dat gegevensoverdracht via internet nooit volledig veilig kan zijn.

6. Autowaspakketten

Klanten kunnen verschillende autowaspakketten aanschaffen. Deze pakketten hebben een gebruiksperiode van 30 dagen na de aanschafdatum. Binnen deze 30 dagen moeten de klanten hun pakket volledig benutten. Bijvoorbeeld, als een klant het “Binnen- en buitenkant Brons” pakket voor €135 heeft aangeschaft, moet hij/zij binnen 30 dagen vier keer een afspraak maken via onze mobiele app om het pakket volledig te benutten. Betalingen worden maandelijks automatisch verwerkt via Mollie.

7. Wijzigingen in het Privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wijzigingen worden op deze pagina geplaatst en de update datum zal worden vermeld.

8. Contact

Als u vragen of zorgen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op:

Miami Carwash
Schalk Burgerstraat 57, 2572 TP Den Haag, Nederland
Telefoon: +31 6 24349104
E-mail: info@miamicarwash.nl

 

Definities

 1. : Miami Carwash, gevestigd te Den Haag onder KvK nr. 77636813.
 2. Klant: degene met wie een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten

en leveringen van diensten of producten door of namens .

 1. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van

derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals

administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders

overeengekomen.

 1. Alle prijzen die hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan te allen tijde

wijzigen.

 1. Partijen komen voor een dienstverlening door een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en

schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

 1. is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 2. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs

gerechtvaardigd is.

 1. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten

vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

 1. heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 2. Voorafgaand aan de ingang ervan zal prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
 3. De consument heeft het recht om de overeenkomst met op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de

prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

 1. mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het

overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in

verzuim en in gebreke is, zonder dat de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

 1. behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een

zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand

voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen

vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 1. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding

verschuldigd aan .

 1. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 2. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting

heeft voldaan.

 1. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen

van op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 1. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door , dan is hij nog steeds verplicht de

afgesproken prijs aan te betalen.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden

op voorwaarde dat:

de dienst geen logies, reis, restaurantbedrijf, vervoer, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding betreft

het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

het geen weddenschappen en/of loterijen betreft

de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14

kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af

te zien

 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten

zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@miamicarwash.nl, indien gewenst

met behulp van het herroepingsformulier dat via de website van , miamicarwash.nl, kan worden gedownload.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze

overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan te verrekenen met een

vordering op .

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand,

ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

zaken van die bij de klant aanwezig zijn

zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

 1. De klant geeft op eerste verzoek van de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor enkel

een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het

eventueel afgesproken voorschot door de klant.

 1. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de

daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de

overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan .

 1. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,

gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet

anders voortvloeit.

 1. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert de betreffende bescheiden.
 2. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden

beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit

voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst

 1. De overeenkomst tussen en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij

uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn

overeengekomen.

 1. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend

omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met

inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming

van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.

 1. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk-zaamheden een termijn

overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over-schrijding van deze termijn moet de klant schriftelijk in

gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd

 1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met

inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.

 1. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met

inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Vrijwaring

De klant vrijwaart tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door geleverde producten en/of

diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele

tekortkomingen.

 1. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst

mocht verwachten, dan dient de klant daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na

constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

 1. Consumenten dienen uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te

stellen.

 1. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat in staat is hierop

adequaat te reageren.

 1. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 2. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat gehouden

kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan .
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige

bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid

 1. is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door

opzet of bewuste roekeloosheid.

 1. Indien aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of

verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 1. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan

derden.

 1. Indien aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)

aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een

verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)

factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 1. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts

indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)

ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de

aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het

Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn

verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet

rechtvaardigt.

 1. Is de nakoming van de verplichtingen door niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden

nadat in verzuim is.

 1. heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst

niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond

geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van in de nakoming van

enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan kan worden toegerekend in een van de wil van onafhankelijke

situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt

verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet van kan worden verlangd.

 1. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals

burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of

andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,

stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en

werkonderbrekingen.

 1. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan

worden die verplichtingen opgeschort totdat er weer aan kan voldoen.

 1. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de

overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 1. is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de

overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen

of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 1. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te

zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de

voorafgaande schriftelijke instemming van .

 1. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,

Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de

overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 1. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt

komt van wat bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd

om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 03.06.2024.

Menu

Onze app

Contact